Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Leon Dio (“Leon Dio” hoặc “Công ty”) luôn xem trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân (như được định nghĩa dưới đây). Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân sau đây (“Chính sách”) nhằm mục đích thông báo về quyền đối với chủ thể dữ liệu, cách Leon Dio xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và lý do cần thu thập Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của Leon Dio hoặc tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định trong hợp đồng. Leon Dio có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian và phiên bản Chính sách được hiển thị trên Trang Web sẽ là phiên bản được cập nhật gần nhất.

Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, là các thông tin, dữ liệu về cá nhân dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một cá nhân cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể hoặc liên quan đến việc định danh hoặc có thể định danh một cá nhân cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân có thể là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, địa chỉ thư điện tử, trình độ học vấn, quốc tịch, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, dữ liệu cá nhân về sức khỏe, thu nhập và bất kỳ dữ liệu, thông tin nào mà theo quy định pháp luật tại từng thời điểm được gọi là Dữ Liệu Cá Nhân. Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc và đồng ý những nội dung sau đây:

a) Bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà Tôi/Chúng tôi cung cấp cho Công Ty và/hoặc được Công Ty thu thập từ Tôi/Chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào cho các Mục Đích được đề cập dưới đây là thuộc sở hữu hợp pháp của Tôi/Chúng tôi và/hoặc được Tôi/Chúng tôi thu thập một cách hợp pháp và đã được sự chấp thuận từ chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân đó trước khi cung cấp cho Công Ty theo các quy định của Hợp Đồng (“Chủ Thể Dữ Liệu”). Theo đó, Tôi/Chúng tôi đảm bảo và cho phép Công Ty được xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Tôi/Chúng tôi, bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm của Tôi/Chúng tôi, mà không cần thông báo hay cần có sự chấp thuận trước của Tôi/Chúng tôi hay Chủ Thể Dữ Liệu cho các mục đích liên quan đến tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và/hoặc bất kỳ văn bản nào (“Thỏa Thuận”) và/hoặc để tuân thủ các yêu cầu, quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, kiểm tra xung đột, quản lý rủi ro, mục đích kế toán tài chính; và/hoặc để khảo sát, nghiên cứu, điều tra, đánh giá chất lượng công việc; và/hoặc để phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp, lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu (“Mục Đích”). Tôi/Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho Công Ty bản sao sự chấp thuận của Chủ Thể Dữ Liệu khi Công Ty yêu cầu. Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân, và/hoặc các hành động khác được quy định theo pháp luật áp dụng tại từng thời điểm (“Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân”).

b) Vào từng thời điểm, bằng ý chí của mình, bao gồm nhưng không giới hạn khi Tôi/Chúng tôi nhận thấy bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp bị hết hạn, cũ hoặc không còn chính xác, hoặc Tôi/Chúng tôi đề nghị điều chỉnh bất kỳ nội dung nào có liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân đã được cung cấp trước đó trong quá trình giao kết Thỏa Thuận giữa Tôi/Chúng tôi và Công Ty, theo đó Tôi/Chúng tôi có quyền yêu cầu Công Ty cập nhật hoặc sửa chữa hoặc điều chỉnh những thông tin, nội dung đó (“Điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân”). Tôi/Chúng tôi theo đây thừa nhận và đồng ý rằng Công Ty được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình trong từng lần yêu cầu Điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần phải thông báo hay có sự chấp thuận trước.

c) Ngoài ra, quy định về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Mục Đích, thông tin về tổ chức, cá nhân được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu theo Chính sách này còn được quy định và điều chỉnh tại các thỏa thuận khác giữa Tôi/Chúng tôi và Công Ty; và Quy Định Về Cam Kết Bảo Mật (“Cam Kết Bảo Mật”) được đăng tải trên thông tin điện tử (“Trang Web”) của Công Ty tại https://Leon Diodigital.com/ và/hoặc các ứng dụng được Công Ty cung cấp (“Ứng Dụng”). Công Ty bảo lưu quyền cập nhật quy định về Cam Kết Bảo Mật tại từng thời điểm và do đó, Công Ty khuyến nghị Tôi/Chúng tôi thường xuyên kiểm tra trên Trang Web và/hoặc Ứng Dụng của Công Ty để bảo đảm rằng Tôi/Chúng tôi biết về những cập nhật gần nhất.

Mục lục
contact me on zalo
1900 633 906